IEU grey

Oferta studiów podyplomowych w roku 2016/2017

Administracja publiczna
Celem studiów jest podwyższanie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności wykonywania zadań administracyjnych z uwzględnieniem dobrych praktyk i standardów UE. W programie studiów obok treści teoretycznych, realizowane są zagadnienia związane z praktycznymi kompetencjami społecznymi mającymi formę zajęć warsztatowych i treningowych, które umożliwiają pogłębianie umiejętności społecznych, twórczego myślenia i kreatywnego zarządzania projektami.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1400 zł

Aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej
Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach systemu oświaty oraz pomocy społecznej, szczególnie promujących aktywność proinnowacyjną. Wspomaga rozwój aktywności twórczej dzieci i młodzieży, stosuje metody pracy twórczej oraz wdraża projekty innowacyjnych rozwiązań w praktyce.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1300 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Absolwent uzyskuje wiedzę niezbędną w pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, szczególnie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach branż: produkcyjnej, handlowej i usługowej. Studia przygotowują i dają uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora do spraw bhp. Absolwentom posiadającym co najmniej roczny staż pracy w służbach bhp dają możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp, a także prowadzenia działalności bhp-owskiej jako firma zewnętrzna.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1400 zł

Fizjoterapia w sporcie i rekreacji
Celem studiów jest przygotowanie fizjoterapeutów do efektywnej pracy w sporcie i rekreacji Program kształcenia zawiera przedmioty związane z prowadzeniem treningu sportowego i rekreacyjnego, diagnostyką, zmęczeniem i regeneracją w sporcie oraz odnową biologiczną i masażem sportowym. Studia prowadzone są na dwóch specjalnościach: trener personalny (trener funkcjonalny) osoby z niepełnosprawnością oraz trener odnowy biologicznej.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1750 zł

Gospodarowanie nieruchomościami
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu gospodarowania nieruchomościami, niezbędnej do profesjonalnego i samodzielnego zarządzania majątkiem zainwestowanym w różnego rodzaju nieruchomości oraz potrzebnej do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i sporządzania analiz na rynku nieruchomości.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1500 zł

Gospodarka turystyczna w regionie – nowość!
Studia oferują wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej, prawa, zarządzania i marketingu w turystyce. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki. Może również prowadzić własną działalność w branży.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1550 zł

Indywidualna opieka zdrowotna
Studia prowadzone są na specjalnościach: opiekun osoby starszej oraz opiekun osoby z niepełnosprawnością. Absolwenci mogą podjąć pracę w: środowisku domowym ludzi starszych, w domach pomocy społecznej w kraju i zagranicą, w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lub rozpocząć własną działalność.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1600 zł

Kierowanie jednostką ratowniczą
Studia adresowane są głównie do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz innych instytucji zhierarchizowanych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za ochronę ludności, zajmujących stanowiska kierownicze (dowódcze) lub przewidzianych do wyznaczenia na tego typu stanowiska, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników, którzy nie odbyli żadnego szkolenia w zakresie zarządzania .
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1400 zł

Logopedia
W czasie studiów słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresów: językoznawstwa (w szczególności fonetyki i kultury słowa), psychologii i pedagogiki, anatomii i neurologii oraz terapii zaburzeń mowy. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć logoterapeutycznych. Diagnozuje zaburzenia mowy i artykulacji, prowadzi terapię logopedyczną w zakresie logopedii ogólnej oraz udziela porad rodzicom i nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci.
czas trwania: 4 semestry
czesne za semestr: 1225 zł

Matematycznie uzdolnione dzieci, diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycielskiej w zakresie diagnozy możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci, wspomagania rozwoju umysłowego dzieci uzdolnionych matematycznie wraz z edukacją matematyczną prowadzoną stosownie do ich potrzeb umysłowych. Takie rozszerzenie kompetencji będzie w najbliższym czasie wymagane przez władze oświatowe i rodziców uzdolnionych dzieci.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1350 zł

Nauczycielskie kwalifikacje pedagogiczne
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w szkołach oraz uzyskanie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kształtowania umiejętności metodycznych na wszystkich poziomach kształcenia.
czas trwania: 3 semestry
czesne za semestr: 1100 zł

Organizacja i zarządzanie w oświacie
Studia kierowane są do osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie, nauczycieli oraz do osób zajmujących się problematyką oświatową w JST. Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę z zakresu zarządzania oświatą, głównie w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy, finansów publicznych, administrowania mieniem. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku organizacja i zarządzanie w oświacie umożliwia uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze w każdego typu placówkach oświatowych.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1500 zł

Pedagogika terapeutyczna (lecznicza) – nowość!
Studia interdyscyplinarne umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej pedagogiki leczniczej (terapeutycznej), kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawczego i terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełno-sprawnością ruchową oraz pozwalają zdobyć kompetencji w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową.
czas trwania: 3 semestry
czesne za semestr: 1300 zł

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkol-no-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-kowanym i znacznym, a także do prowadzenia zajęć rewalidacyj-no-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w klasach integracyjnych szkolnictwa ogólnego.
czas trwania: 3 semestry
czesne za semestr: 1300 zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel w pla-cówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych w klasach I-III.
czas trwania: 3 semestry
czesne za semestr: 1200 zł

Turystyka zdrowotna
Studia oferują praktyczną wiedzę na temat rynku turystyki zdrowotnej oraz nowych trendów na rynku lecznictwa uzdrowisko-wego, promocji zdrowia, odnowy biologicznej i oczekiwanych standardów obsługi klienta. Studia są kierowane również do osób, które już są pracownikami branży turystycznej, ale nie posiadają kierunkowego wykształcenia.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1250 zł

Zoofizjoterapia − fizjoterapia małych zwierząt towarzyszących
Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły kierunek fizjoterapia lub weterynaria i planują pracę jako zoofizjoterapeuta w lecznicach weterynaryjnych, ośrodkach terapeutycznych dla zwierząt, stadninach koni, hotelach i schroniskach dla zwierząt lub pragną otworzyć własne gabinety fizjoterapii zwierząt.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 2800 zł