IEU grey

Oferta studiów podyplomowych w roku 2017/2018

Administracja publiczna
Celem studiów jest podwyższanie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności wykonywania zadań administracyjnych z uwzględnieniem dobrych praktyk i standardów UE. W programie studiów obok treści teoretycznych, realizowane są zagadnienia związane z praktycznymi kompetencjami społecznymi mającymi formę zajęć warsztatowych i treningowych, które umożliwiają pogłębianie umiejętności społecznych, twórczego myślenia i kreatywnego zarządzania projektami.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1400 zł

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Absolwent uzyskuje wiedzę niezbędną w pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, szczególnie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach branż: produkcyjnej, handlowej i usługowej. Studia przygotowują i dają uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora do spraw bhp. Absolwentom posiadającym co najmniej roczny staż pracy w służbach bhp dają możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp, a także prowadzenia działalności bhp-owskiej jako firma zewnętrzna.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1400 zł

Gospodarowanie nieruchomościami
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy z zakresu gospodarowania nieruchomościami, niezbędnej do profesjonalnego i samodzielnego zarządzania majątkiem zainwestowanym w różnego rodzaju nieruchomości oraz potrzebnej do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i sporządzania analiz na rynku nieruchomości.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1500 zł

Gospodarka turystyczna w regionie – nowość!
Studia oferują wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej, prawa, zarządzania i marketingu w turystyce. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki. Może również prowadzić własną działalność w branży.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1550 zł

Kierowanie jednostką ratowniczą
Studia adresowane są głównie do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz innych instytucji zhierarchizowanych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za ochronę ludności, zajmujących stanowiska kierownicze (dowódcze) lub przewidzianych do wyznaczenia na tego typu stanowiska, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników, którzy nie odbyli żadnego szkolenia w zakresie zarządzania .
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1400 zł

Organizacja i zarządzanie w oświacie
Studia kierowane są do osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie, nauczycieli oraz do osób zajmujących się problematyką oświatową w JST. Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę z zakresu zarządzania oświatą, głównie w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy, finansów publicznych, administrowania mieniem. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku organizacja i zarządzanie w oświacie umożliwia uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze w każdego typu placówkach oświatowych.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1500 zł

Więcej informacji o wymaganych dokumentach, opłatach oraz pozostałe informacje rekrutacyjne w zakładce Rekrutacja 2017/2018