IEU grey

Oferta studiów podyplomowych w roku 2017/2018

Aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej
Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach systemu oświaty oraz pomocy społecznej, szczególnie promujących aktywność proinnowacyjną. Wspomaga rozwój aktywności twórczej dzieci i młodzieży, stosuje metody pracy twórczej oraz wdraża projekty innowacyjnych rozwiązań w praktyce.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1300 zł

Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe
Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie aktualnej wiedzy na temat osób z autyzmem , zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności w zakresie kryteriów i metod diagnostycznych , najnowszych tendencji w terapii, metod i form pracy, zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych we wszystkich typach szkół i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Studia przygotowują nauczycieli i specjalistów do kompleksowego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi oraz do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka.
czas trwania: 3 semestry
czesne za semestr: 1300 zł

Doradca zawodowy
Szczegółowy program studiów obejmuje zadania doradcy zawodowego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi we współczesnej gospodarce. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego, przygotowanie do pracy w zawodzie szkolnego doradcy zawodowego, wzmocnienie kompetencji związanych z rozwojem zawodowym człowieka dorosłego, zrozumienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru życiowej drogi zawodowej, opanowanie umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej.
czas trwania: 3 semestry
czesne za semestr: 1300 zł

Logopedia
W czasie studiów słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresów: językoznawstwa (w szczególności fonetyki i kultury słowa), psychologii i pedagogiki, anatomii i neurologii oraz terapii zaburzeń mowy. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć logoterapeutycznych. Diagnozuje zaburzenia mowy i artykulacji, prowadzi terapię logopedyczną w zakresie logopedii ogólnej oraz udziela porad rodzicom i nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci.
czas trwania: 4 semestry
czesne za semestr: 1225 zł

Matematycznie uzdolnione dzieci, diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycielskiej w zakresie diagnozy możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci, wspomagania rozwoju umysłowego dzieci uzdolnionych matematycznie wraz z edukacją matematyczną prowadzoną stosownie do ich potrzeb umysłowych. Takie rozszerzenie kompetencji będzie w najbliższym czasie wymagane przez władze oświatowe i rodziców uzdolnionych dzieci.
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1350 zł

Nauczycielskie kwalifikacje pedagogiczne
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w szkołach oraz uzyskanie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kształtowania umiejętności metodycznych na wszystkich poziomach kształcenia.
czas trwania: 3 semestry
czesne za semestr: 1100 zł

Pedagogika terapeutyczna (lecznicza) z rehabilitacją ruchową – nowość!
Studia interdyscyplinarne umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej pedagogiki leczniczej (terapeutycznej), kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawczego i terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełno-sprawnością ruchową oraz pozwalają zdobyć kompetencji w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową.
czas trwania: 3 semestry
czesne za semestr: 1300 zł

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika)
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkol-no-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-kowanym i znacznym, a także do prowadzenia zajęć rewalidacyj-no-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w klasach integracyjnych szkolnictwa ogólnego.
czas trwania: 3 semestry
czesne za semestr: 1300 zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel w pla-cówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych w klasach I-III.
czas trwania: 3 semestry
czesne za semestr: 1200 zł

Więcej informacji o wymaganych dokumentach, opłatach oraz pozostałe informacje rekrutacyjne w zakładce Rekrutacja 2017/2018