Rekruatcja w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej

KIERUNKI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

1. Administracja publiczna

2. Aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej

3. Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

4. Autyzm. Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

6. Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy

7. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

8. Etyka w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym

9. Gerontologia z elementami geriatrii

10. Logopedia

11. Matematycznie uzdolnione dzieci diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja

12. Organizacja i zarządzanie w oświacie

13. Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

14. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagog szkolny

15. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

16. Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja

17. Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

18. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

19. Terapia pedagogiczna i rewalidacja

20. Terapia zajęciowa i arteterapia

21. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

 

Opisy studiów


Administracja publiczna
Celem studiów jest podwyższanie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności wykonywania zadań administracyjnych z uwzględnieniem dobrych praktyk i standardów UE. W programie studiów obok treści teoretycznych, realizowane są zagadnienia związane z praktycznymi kompetencjami społecznymi mającymi formę zajęć warsztatowych i treningowych, które umożliwiają pogłębianie umiejętności społecznych, twórczego myślenia i kreatywnego zarządzania projektami.

forma: studia doskonalące
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1400 zł

Aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej
Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach systemu oświaty oraz pomocy społecznej, szczególnie promujących aktywność proinnowacyjną. Wspomaga rozwój aktywności twórczej dzieci i młodzieży, stosuje metody pracy twórczej oraz wdraża projekty innowacyjnych rozwiązań w praktyce.

forma: studia doskonalące
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1000 zł.

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnejNOWOŚĆ
Studia  przygotowują wieloaspektowo do podjęcia pracy, jako asystent osób niepełnosprawnych i starszych, poprzez wprowadzenie psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne do zrozumienia sytuacji tychże osób. Praktyczne wskazówki i ćwiczenia pozwalają absolwentom znaleźć odpowiednie zastosowanie umiejętności tworzenia planów i projektów pomocy, a w konsekwencji reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i starszych.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1000 zł .

Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe
Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie aktualnej wiedzy na temat osób z autyzmem , zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności w zakresie kryteriów i metod diagnostycznych , najnowszych tendencji w terapii, metod i form pracy, zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych we wszystkich typach szkół i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Studia przygotowują nauczycieli i specjalistów do kompleksowego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi oraz do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry / 1 rok
czesne za semestr: 1200 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Absolwent uzyskuje wiedzę niezbędną w pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, szczególnie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach branż: produkcyjnej, handlowej i usługowej. Studia przygotowują i dają uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora do spraw bhp. Absolwentom posiadającym co najmniej roczny staż pracy w służbach bhp dają możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp, a także prowadzenia działalności bhp-owskiej jako firma zewnętrzna.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1100 zł

Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy NOWOŚĆ
Program studiów obejmuje podstawowej wiedzy dotyczącej pedagogicznych, psychologicznych i społecznych aspektów procesu pracy,   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do świadczenia usług z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz pobudzania aktywności zawodowej młodzieży i osób dorosłych.
Absolwent może podjąć pracę  do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień zgodnych z wymogami MEN), instytucjach rynku pracy (urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery pracy, w agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy).

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1100 zł .

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-kowanym i znacznym, a także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w klasach integracyjnych szkolnictwa ogólnego.
Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1100 zł

Etyka w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym   NOWOŚĆ
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu etyki  do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania „Etyki”.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1000 zł .

Gerontologia z elementami geriatrii   NOWOŚĆ
Studia pozwalają słuchaczom  na nabycie podstawowej wiedzy w zakresie funkcjonowania psychospołecznego osób w okresie późnej dorosłości, chorób przewlekłych oraz leczenia i form pomocy oraz  z zakresu: podstaw geriatrii oraz chorób wymagających przewlekłego postępowania opiekuńczego. Będzie posiadał wiedzę umożliwiającą utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i jakości usług w podległej mu instytucji, w odniesieniu do personelu zajmującego się pielęgnowaniem, rehabilitacją oraz sprawami socjalnymi pensjonariuszy. Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnianie absolwenta w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą opieką nad osobami starszymi.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1100 zł .

Logopedia
W czasie studiów słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresów: językoznawstwa (w szczególności fonetyki i kultury słowa), psychologii i pedagogiki, anatomii i neurologii oraz terapii zaburzeń mowy. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć logoterapeutycznych. Diagnozuje zaburzenia mowy i artykulacji, prowadzi terapię logopedyczną w zakresie logopedii ogólnej oraz udziela porad rodzicom i nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 4 semestry
czesne za semestr: 1200zł

Matematycznie uzdolnione dzieci, diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja
Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycielskiej w zakresie diagnozy możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci, wspomagania rozwoju umysłowego dzieci uzdolnionych matematycznie wraz z edukacją matematyczną prowadzoną stosownie do ich potrzeb umysłowych. Takie rozszerzenie kompetencji będzie w najbliższym czasie wymagane przez władze oświatowe i rodziców uzdolnionych dzieci.

forma: studia doskonalące
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1100 zł

Organizacja i zarządzanie w oświacie
Studia kierowane są do osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie, nauczycieli oraz do osób zajmujących się problematyką oświatową w JST. Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę z zakresu zarządzania oświatą, głównie w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy, finansów publicznych, administrowania mieniem. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku organizacja i zarządzanie w oświacie umożliwia uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze w każdego typu placówkach oświatowych.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 2 semestry
czesne za semestr: 1200 zł

Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna     NOWOŚĆ
W trakcie studiów słuchacz zdobywa nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne z zakresu korekcji fragmentarycznych deficytów rozwojowych utrudniających dzieciom uczenie się, a także z zakresu zaburzeń artykulacji oraz wyposażenie zostaje  w warsztat diagnostyczny. Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu prowadzenie zajęć w szkole ogólnodostępnej z zakresu terapii pedagogicznej (reedukacji) i logopedii szkolnej (zaburzeń artykulacji). Może prowadzić zajęcia logopedyczne od przedszkola do szkół ponadpodstawowych (bez diagnozowania), oraz korektywę reedukacyjną (dla dzieci mających trudności w nauce).
Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1200 zł

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - pedagog szkolny  NOWOŚĆ
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach, takich jak: dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, internat, bursa, świetlica szkolna oraz jako pedagog szkolny. Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej także w szkołach ponadpodstawowych.
Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1000 zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych w klasach I-III. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1100 zł

Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja
Studia interdyscyplinarne umożliwiają zdobycie wiedzy dotyczącej pedagogiki leczniczej (terapeutycznej), kształtują umiejętności edukacyjno-wychowawczego i terapeutycznego postępowania w pracy z dziećmi i młodzieżą z chorobami przewlekłymi i niepełno-sprawnością ruchową oraz pozwalają zdobyć kompetencji w zakresie współpracy z rodziną i innymi instytucjami na rzecz wspomagania rozwoju uczniów z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1200 zł

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w szkołach oraz uzyskanie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kształtowania umiejętności metodycznych na wszystkich poziomach kształcenia.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1000 zł

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna    NOWOŚĆ
Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji. Ich celem jest przede wszystkim wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem oraz  nabycie  przez  uczestników studiów wiedzy  o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń. Adresatami studiów są osoby , które ukończyły co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia. Osoby chcące uzyskać kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych powinny posiadać kwalifikacje pedagogiczne.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1100 zł

Terapia pedagogiczna i rewalidacja   NOWOŚĆ
Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z zespołem Aspergera lub autyzmem, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu, i ze szczególnymi uzdolnieniami. Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.). Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1200 zł

Terapia zajęciowa i arteterapia   NOWOŚĆ
Studia mają na celu wyposażenie słuchacza w  wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i specjalistyczną z zakresu metod i form terapii zajęciowej oraz arteterapii, a także z zakresu planowania i realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem  metod terapii zajęciowej oraz projektowania i modyfikowania zajęć w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników. Słuchacz nabędzie umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych z zastosowaniem terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą czy osobami dorosłymi z niepełnosprawnością umysłową, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobami przewlekłymi oraz osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach resocjalizacyjnych. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1200

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka   NOWOŚĆ
Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne

forma: studia kwalifikacyjne.
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok
czesne za semestr: 1200

 

Więcej informacji o wymaganych dokumentach, opłatach oraz pozostałe informacje rekrutacyjne w zakładce Rekrutacja 2018/2019